Rydyn ni i gyd eisiau byw mewn ardal lân ac atyniadol y gallwn ni ymfalchïo ynddi. Gyda’n gilydd, rydyn ni wedi atal miloedd o dunelli o wastraff rhag cael eu tirlenwi. Fodd bynnag, rhaid i ni sicrhau bod pawb yn ailgylchu gymaint ag sy’n bosibl.

Os nad ydych chi’n ailgylchu ar hyn o bryd, mae angen i chi ddechrau. Os na fyddwch chi, gallai fod yn gostus i chi, i’r Cyngor, ac i’ch cymydog ac yn bwysicach fyth, rydych chi’n gwneud niwed i’r amgylchedd.

Os yw eich Awdurdod Lleol chi’n methu â bodloni targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25, bydd yr Awdurdod yn derbyn dirwyon sylweddol a all arwain at y Cyngor yn lleihau’i wasanaethau er mwyn talu’r ddirwy.

Dyma pam mae pawb WRTHI:

  • Mae’n hawdd
  • Mae’n dda ar gyfer yr amgylchedd
  • Mae’n gosod esiampl dda
  • Mae’r gwastraff yn cael ei gasglu’n wythnosol
  • Mae’n lleihau’r angen i ddefnyddio adnoddau naturiol
  • Mae’n gwneud gwahaniaeth
  • Mae’n cynhyrchu ynni ar gyfer eich tŷ

Chwedlau Ailgylchu

Pam ymdrechu i ailgylchu?

Pam ymdrechu i ailgylchu, dyw hi ddim yn gwneud gwahaniaeth beth bynnag?

YDY, mae hi!  Mae ailgylchu yn atal tunelli o wastraff rhag mynd i’r safle tirlenwi. Yn y Deyrnas Unedig, mae ailgylchu’n arbed tua 10-15 miliwn tunnell o allyriadau carbon fesul blwyddyn, sy’n gyfwerth â thynnu 3.5 miliwn car oddi ar y ffordd.

Onid yw’r gwastraff yn cael ei daflu i ffwrdd gyda’r sbwriel?

Mae hyn yn bell iawn o fod yn wir! Mae’r deunydd rydych chi’n ei ailgylchu’n adnodd gwerthfawr. Ar ôl i’r gwastraff gael ei gasglu o’ch drws ffrynt (mae hyn yn cynnwys gwastraff ailgylchu sy’n cael ei gasglu ar gefn lorïau bin), mae’n cael ei ddosbarthu, ei gywasgu a’i drosglwyddo i ail-brosesyddion er mwyn creu cynnyrch newydd.

Dydw i ddim yn creu unrhyw wastraff bwyd felly does dim angen i mi ddefnyddio gwasanaeth casglu gwastraff bwyd.

Mae pob un ohonom ni’n creu ychydig o wastraff bwyd nad oes modd ei osgoi. Beth am wastraff o’ch plât, crwyn llysiau, plisg wyau, cydau te ac esgyrn? Mae’r holl bethau yma’n cyfrif fel gwastraff bwyd felly mae modd i chi’u rhoi nhw yn eich bin gwastraff bwyd er mwyn eu hailgylchu. Mae pob darn o ailgylchu yn helpu! Cysylltwch â’ch Cyngor lleol i gofrestru!

Mae ailgylchu deunydd metel yn defnyddio mwy o ynni nag echdynnu’r defnyddiau crai yn yr achos gyntaf.

Dydy hyn ddim yn wir – mae cloddio a phrosesu metel yn defnyddio nifer fawr o adnoddau ac ynni. Mae ailgylchu deunyddiau metel fel caniau diodydd a thuniau cawl yn arbed ynni. Mae ailgylchu caniau alwminiwm yn arbed hyd at 95% o’r ynni sydd ei angen er mwyn creu caniau newydd gan ddefnyddio defnyddiau crai ffres. Mae’r ynni sy’n cael ei arbed o beidio â gorfod creu un can yn ddigon i allu pweru teledu am 3 awr.